Chuyển đổi số >> Mục tiêu
100% các cơ quan Đảng và nhà nước trên địa bàn tỉnh kết nối hạn tầng kỷ thuật
Ngày cập nhật 30/09/2022

100% các cơ quan Đảng và nhà nước trên địa bàn tỉnh kết nối hạn tầng kỷ thuật

100% các cơ quan Đảng và nhà nước trên địa bàn tỉnh kết nối hạn tầng kỷ thuật

Các tin khác