Chuyển đổi số >> Nhiệm vụ trọng tâm
Phấn đấu 90% doanh nghiệp ở các lĩnh vực, ngành nghề triển khai ứng dụng CNTT trong hoạt dộng sản xuất, kinh doanh và tham gia...
Ngày cập nhật 30/09/2022

Phấn đấu 90% doanh nghiệp ở các lĩnh vực, ngành nghề triển khai ứng dụng CNTT trong hoạt dộng sản xuất, kinh doanh và tham gia...Phấn đấu 90% doanh nghiệp ở các lĩnh vực, ngành nghề triển khai ứng dụng CNTT trong hoạt dộng sản xuất, kinh doanh và tham gia...

Các tin khác